გრინსტოუნის შესახებ

გრინსტოუნი არის პროგრამების კომპლექტი ციფრული ბიბლიოთეკის კოლექციების შესაქმნელად. ის გვთავაზობს ინფორმაციის ორგანიზებისა და გამოქვეყნების გზებს ინტერნეტსა და მეხსიერების ბარათებზე, როგორებიცაა DVD და USB ბარათები. გრინსტოუნი დამზადებულია New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato-ის მიერ, მუშავდება და ვრცელდება UNESCO and the Human Info NGO. It is open-source, multilingual-თან თანამშრომლობით. ეს არის open-source multilingual პროგრამა, გამოცემულია GNU ზოგადი საჯარო ლიცენზიის პირობების დაცვით. მეტი ინფორმაციისთვის წაიკითხეთ Greenstone Factsheet.

გრინსტოუნის პროგრამის მიზანია მომხმარებელთა ამ მხრივ გათვიცნობიერება, განსაკუთრებით უნივერსიტეტებში, ბიბლიოთეკებსა და სხვა საჯარო მომსახურების დაწესებულებებში, რათა შეადგინონ საკუთარი ციფრული ბიბლიოთეკები. ციფრული ბიბლიოთეკები ცვლიან ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების გზებს UNESCO-ს პარტნიორ ორგანიზაციებსა და საზოგადოებებში, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურის სფეროებში მსოფლიოს გარშემო და განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში.

ეს პროგრამა ჩამოყალიბდა და გავრცელდა საერთაშორისო თანამშრომლობის ძალისხმევით, რომელიც დაარსდა 2000 წლის აგვისტოში სამ მხარეს შორის:
ახალი ზელანდიის ციფრული ბიბლიოთეკის პროექტი ვაიკატოს უნივერსიტეტში

გრინსტოუნის პროგრამა ამ პროექტიდან მომდინარეობს და ამ ინიციატივას მხარს უჭერს ახალი ზელანდიის ეროვნული კომიტეტის ქვეკომიტეტი კომუნიკაციის საკითხებში, UNESCO-თვის, როგორც ახალი ზელანდიის მიერ UNESCO-ს პროგრამაში შეტანილი წვლილის ნაწილს.

გრინსტოუნის პროექტი არის ბიენალეს შვიდგზის ჯილდოს მფლობელი Namur award, რომელიც აჯილდოებს საერთაშორისო მასშტაბით ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ ცნობადობის ამაღლებაში შეტანილი წვლილისთვის.

გაერთიანებული ერების საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ორგანიზაცია

საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ინფორმაციის გავრცელება მსოფლიო მასშტაბით და განსაკუთრებით მისი ხელმისაწვდომობა განვითარებად ქვეყნებში, არის UNESCO-ს მთავარი მიზანი, რომელსაც მოსდევს სახელმწიფოთშორისი ინფორმაცია ყველა პროგრამის შესახებ და შესაბამისი, ხელმისაწვდომი ინფორმაცია და საკომუნკაციო ტექნოლოგია განიხილება როგორც მნიშვნელოვანი იარაღი ამ კონტექსტში.

UNESCO ატარებს რეგიონალურ training workshops გრინსტოუნით სარგებლობის შესახებ.

ადამიანის შესახებ NGO, დაარსებულია ანტვერპენში, ბელგია

ეს პროექტი მუშაობს გაერთიანებული ერების სააგენტოებსა და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საყოველთაოდ აღიარებული და ფართოდ ცნობილი რეპუტაციით ადამიანებისთვის საინტერესო დოკუმენტაციის გაციფრების და ფართოდ გავრცელების საქმეში, რომელიც განვითარებად ქვეყნებს უფასოდ, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებს სიმბოლურ ფასად მიეწოდება.


ჩამოტვირთული მასალა ხელმისაწვდომია გვერდზე: download და იმართება Sourceforge-ის მიერ.